Pro služební potřebu


Popis a návod k obsluze
pro soupravu RF 11a (RF11a-K)

Obsah: 8 stran textu, 2 schemata, 1 nákres, 3 fotografie.

Obsah dokumentu


 1. Popis a návod k obsluze pro soupravu RF 11a (RF11a-K)
  1. Obsah dokumentu 1
  2. Souprava RF 11a (RF 11-K), technické údaje 2
  3. Napájení 2
  4. Umístění 3
  5. Antény 4
  6. Funkční popis 5
  7. Obsluha 5
  8. Odstranění jednoduchých závad. 7
  9. Pokyny pro údržbu soupravy 7
  10. Odlišnosti jiných verzí RF 11 8

Souprava RF 11a (RF 11-K)

Přístroj RF 11a je přenosný příruční vysilač-přijimač (transceiver) určený převážně pro spojení při chůzi nebo za jízdy.

Přístroje se dodávají ve dvou soupravách, a to v soupravě RF 11a a RF 11a-K.

Souprava RF 11a obsahuje balicí dřevěnou bednu, ve které je vlastní přístroj RF 11a, zdrojová skříň, sluchátka, hrdelní mikrofon, prutová a drátová anténa, přizpůsobovací člen pro drátovou anténu a nosný popruh.

Souprava RF 11a-K obsahuje všechny části jako souprava RF 11a a navíc ještě kalibrátor, který je též umístěn v balicí bedně.

Na zvláštní objednávku se dodává též 8 náhradních elektronek 1L34 (1S4T).

Technické údaje:

1. Radiostanice RF 11a:
Frekvenční rozsah: 23—28 Mc/s
50 kanálů vzdálených od sebe
po 100 kc/s.
Způsob provozu: A 3 (fonie).
Dosah: V mírně zvlněném, částečně zalesněném terénu 1,5 km. V nezalesněné rovině 3 km. V ulicích města l—1,5 km.
Modulace: Amplitudová.
Přijímač: Superreakční.
Citlivost přijímače: Menší než 4 µV.
Vysilač: Dvoustupňový.
Výkon vysilače: 40 mW.
Osazení elektronkami: 4x1L34.

2. Kalibrátor (v soupravě RF11a-K)
Krystalem řízený oscilátor.
Frekvenční rozsah:
25 Mc/s
Osazen elektronkou:
1H34 (1R5T)

Příkon přístroje z anodové baterie při vysílání 18 mA
při příjmu 12 mA
Příkon přístroje ze žhavicí baterie při vysíl. a příjmu 200 mA
Váha přístroje s příslušenstvím, které je nutno při spojení nést max. 5 kg.

Napájení:

Anodové napětí přístroje dodává anodová baterie VV 8084 TYP 09D o jmenovitém napětí 120 V. Ke žhavení elektronek přístroje slouží 3 monočlánky o napětí 1,5 V, zapojené paralelně.

Místo anodové baterie VV8084 je možno v nouzi použít jakékoli baterie jiné o napětí 100 V—120 V.

Umístění:

Celá souprava je umístěna v dřevěné balicí bedně. Při provozu nese obsluhující radiostanici na nosném popruhu, který má zavěšen na levém rameni a upevněn na opasku. Zdrojovou skříň má obsluhující rovněž zavěšenou na opasku.

Obr. 3 Umístění soupravy v balicí bedně.

Antény:

Souprava obsahuje jednak prutovou anténu, které se užívá při provozu za pochodu a bunkrovou anténu s protiváhou, které se užívá při provozu z pevného stanoviště. Při užití této antény je však nutno použít přizpůsobovací člen RF 11-3.

Stavění antén:

Prutová anténa se před zahájením provozu vyjme z balicí bedny a mírným tlakem nasune do anténního držáku.

Při užití bunkrové antény se nejprve nasune do anténního držáku přizpůsobovací člen RF 11-3 a jeho druhý konec se připojí křídlovou matkou na kryt přístroje. Potom se rozvine anténa, konec, na kterém je anténní isolátor, se uváže vázacím provazem na sloup, strom nebo podobně podle okolností do takové výše, pokud stačí délka antény, aby protiváha byla položena na zemi. Červený přívod do antény se připojí pod hořejší křídlovou matku na přizpůsobovacím členu a černý přívod, se připojí pod dolní křídlovou matku na krytu radiostanice. Při provozu radiostanice z budovy zavěsí se anténa svisle dolů jako vertikální dipól (viz obr. 2).

Obr. 2 Zaveseni dratove anteny.

Funkční popis:

Princip zapojení radiostanice je patrný z celkového schématu na obr. 1. Schéma je umístěno na zvláštní stránce, protože je příliš velké pro vložení do textu.

Vysilač:

Vysilač sestává z LC oscilátoru (elektronka E3), který je plynule laditelný. Napětí z tohoto oscilátoru je zesíleno koncovým v. f. zesilovačem E4, v jehož anodovém okruhu je laděný resonanční obvod. Na jeho odbočku je připojena buď přímo prutová anténa nebo přizpůsobovací člen s anténou drátovou. Kmitočet vysilače je možno v poloze označené na stupnici červenou tečkou (25 Mc/s) kontrolovat kalibrátorem. Modulace vysilače je mřížková amplitudová a moduluje se v řídící mřížce koncové elektronky pomocí elektronky E2. Při vysílání je ve sluchátkách spoluposlech.

Přijímač:

Přijímač pracuje se třemi elektronkami. Signál z antény je zesílen v. f. zesilovačem (E1). Z naladěného anodového okruhu této elektronky je signál veden na první mřížku elektronky E3, která pracuje jako superreakční oscilátor a detektor. Detekovaný signál je znovu veden na řídící mřížku elektronky E1, která pracuje též jako n. f. zesilovač, a odtud do koncového n. f. zesilovače (E2), na nějž jsou připojena přes výstupní transformátor sluchátka.

Obsluha:

Příprava soupravy k provozu:

Obr. 5 Umístění soupravy za pochodu.

Před zahájením provozu se vyjmou jednotlivé části soupravy z balicí bedny, zdrojová skříň se nasune na opasek po levém boku obsluhujícího muže a stanice se upevní na nosný popruh. Ten se zavěsí na levé rameno a upevní se vpředu i vzadu též na opasek. V případě potřeby se nosný popruh může zkrátit nebo prodloužit. Připojí se kabel od zdrojové bedny do příslušné zásuvky přístroje, rovněž tak se připojí sluchátka a mikrofon, který se upevní na hrdle zkrácením nebo povolením napínací gumy tak, aby nebyl příliš volný. Prutová anténa se nasune do držáku a souprava je připravena k provozu. Při provozu z pevného stanoviště se zdrojová skříň nasune do držáku na krytu radiostanice a ta se postaví na příhodné místo.

Radiostanice RF 11a:

Ovládací prvky stanice jsou umístěny na předním panelu. Stanice se zapíná hmatníkem hlavního provozního vypínače, kterým se zároveň přepíná z příjmu na vysílání. Knoflíkem »Ladění« se nastavuje určená frekvence.

Kalibrace:

Při kalibrování přístroje RF 11a připojí se do zdrojové zásuvky kalibrátor a tento se připojí na zdrojovou skříň.

Sluchátka se připojí též do zdířek na skřínce kalibrátoru. Knoflíkem »Ladění« se nastaví stupnice přesně na červenou tečku (25 Mc/s). Na levém boku stanice se odšroubuje víčko V na krytu (viz obr. č. 4) a šroubovákem nastaví se otáčením příslušného trimru nulový zázněj ve sluchátkách. Anténa zůstává připojena a stanice přepnuta na vysílání.

Přesné vyladění okruhu s více stanicemi.

Obsluha stanic v okruhu nastaví přístroje na určený provozní kmitočet. Řídící stanice začne vysílat pro vyladění a ostatní stanice se přesně doladí jemným otáčením knoflíku »Ladění«. Jsou-li dvě nebo více stanic na příjmu, musí být od sebe vzdáleny nejméně 250 m, aby se vzájemně nerušily su-perreakčním kmitočtem. Při provozu stanic ve městech mezi budovami vznikají odrazem krátkých vln tak zvaná »hluchá« místa, takže v případě, že nelze docílit spojení, je nutno poněkud změnit stanoviště. Při přepnutí přepínače radiostanice na příjem je ve sluchátkách slyšet silný šum, který zmizí při zachycení signálu od některé z korespondujících stanic.

Vyjmutí přístrojů ze skříní.

Obr. 4 Radiostanice RF11a vyňatá z krytu. Umístění elektronek.

Radiostanici i kalibrátor lze snadno vysunout ze skříní po uvolnění zadního, červeným kroužkem označeného šroubu Při výměně baterií se povolí šroub na víku zdrojové skříně, odepne kožený pásek a skříň otevře.

Výměna elektronek.

Přístroj se vyjme ze skříně. Kryt vyměňované elektronky se stiskne, pootočí se jím doleva a sejme s elektronky. Elektronka se nahradí novou a kryt se opět opačným postupem zasune a zajistí.

Odstranění jednoduchých závad.

Dříve než se začne se zjišťováním jakékoli závady, je nutno se přesvědčit, je-li stanice nastavená na žádanou frekvenci, je-li správně připojen zdrojový kabel, sluchátka a mikrofon.

1. Vysilač nevysílá.

Pracuje-li přijímač, může být závada způsobena vadnou šňůrou od mikrofonu nebo vadným mikrofonem. Je-li to v pořádku, může být závada způsebena vadnou elektronkou E4, Tato elektronka se nahradí záložní. Nepracuje-li vysilač po její výměně opět, je závada vážnějšího rázu a nutno ji opravit v dílně.

2. Přijímač nepracuje, ve sluchátkách není slyšet při přepnutí na příjem šum.

Vysílá-li vysilač, může být závada způsobena vadnou elektronkou E1. Tato elektronka se nahradí záložní. Nepomů-že-li to, je nutno přístroj opravit v dílně.

3. Vysilač i přijímač nepracuje.

Nepracuje-li vysilač i přijimač, je nutno zkontrolovat, jsou-li správně připojeny baterie nebo nejsou-li vybité. Nepracu-. je-li stanice nadále, může být závada způsobena vadnou elektronkou E3. V případě, že nepomůže výměna této elektronky, vymění se ještě ostatní tři elektronky. Nepracuje-li přístroj i nyní, je závada vážnější a je nutno ji opravit v dílně.

Pokyny pro údržbu soupravy:

Radiostanice i ostatní příslušenství soupravy je nutno udržovat v čistotě. Vnikne-li někde do přístrojové skříně voda, je nutno ji co nejdříve odstranit a přístroj vysušit. Je-li souprava delší čas mimo provoz, musí se vyjmout baterie ze zdrojové skříně.

Se soupravou je zakázáno hrubě zacházet!

Odlišnosti jiných verzí RF 11

Tento návod je též určen pro soupravy RF 11 a RF 11-K (starší provedení), které jsou co do funkce úplně shodné se soupravami RF 11a a RF 11 a-K, u kterých byly upraveny radiostanice následovně:

1. Změna hodnot:

a) Odpor R4 změněn z 50k/A na M25/A.
b) Odpor R10 změněn z M2/A na M64/A.
c) Odpor R15 změněn z 6k4/A na 12k5/A.
d) Kondensátor C13 změněn z 500 pF na 320 pF/350V.

2. Odpadá:

a) Odpor R5 8k/A (původně zapojen v sérii s C35 mezi R8 a sekundár TR 1).
b) Odpor R13 16k/A (původně zapojen mezi TL7 a R3).
c) Kondensátor C4 16k (původně zapojen mezi R3 a C24).
d) Kondensátor C5 500 pF (původně zapojen mezi C24 a kostru přístroje).
e) Kondensátor C35 10k (původně zapojený v sérii s R5 mezi sekundár TR1 a R8).

3. Přistupuje:

a) Odpor R16 M2/A (zapojený mezi G2, E3 a TL9).
b) Odpor R17 160Ω/A (zapojený paralelně na mikrofonní zdířky).

4. Tlumivka. TL.5

zapojená místo odporu R13. Odpor R3 spojen s C24.

Radiová stanice RF 11b a RF 11b-k

Návod pro obsluhu radiové stanice je úplně shodný jako pro ostatní soupravy.

Schema zapojení viz na obr. 1b. Schéma je umístěno na zvláštní stránce, protože je příliš velké pro vložení do textu.

Tisk tohoto dokumentu

Při tisku dokumentu se schémata vytisknou na poslední 9. stránce. Tiskový formát je optimalizován pro Internet Explorer 6. V jiných prohlížečích se před tiskem raději podívejte na náhled, zda tištěný dokument vypadá správně.Nascannoval a do html formátu upravil Ing. Petr Jeníček. Dokument byl naposledy změněn 28.5.2006 .

Schema stanice RF11a
Schema stanice RF11b