Tesla Pardubice

servisní návod

VKV stereo tranzistor T632A

fotografie přijímače T632A

Obsah návodu


TECHNICKÁ DATA

Napájení 220 V/120 V ± 10 %; 50 Hz
Spotřeba 40 W

Přijímané signály:
OIRT 66 - 73 MHz
CCIR 87,5 - 104 MHz
Anténní vstup 75 Ω, 300 Ω

VF část:
Citlivost 2 µV pro s/š 30 dB Δ f 40 kHz
Šíře pásma MF zesilovač 180 kHz
Šíře pásma PD 700 kHz
Rozsah ADK ± 200 kHz s možností vypnutí
Umlčovač šumu potlačuje šum mezi stanicemi
Samočinné ladění dává přehled o pořadech, přeladění cca 1 minutu

NF část:
Výkon 2 x 6 W na zátěži 4 Ω
Zkreslení f = 1 kHz, k ≤ 1 %
Regulace hloubek 40 Hz + 12dB - 14dB
Regulace výšek 15 kHz +8dB -14dB
Regulace balance + 6 - 2 dB v každém kanálu
Přeslech ≥ 40 dB/1 KHz
Kmitočtový rozsah 20 Hz - 20 KHz ± 1,5 dB při N = 1 W
Vstup: magnetofonu 300 mV na 100 kΩ
gramofonu 10 mV na 47 kΩ (korekce pro rychlostní systém)
Výstup pro magnetofon 0,3 mV/1 KΩ; Ri = 100 kΩ
Odstup k N = 6 W > 70 dB

Stereofonní provoz:
Přeslech při VF provozu &gte; 30 dB/1 kHz v celém kmitočtovém rozsahu vyhovuje normě DIN 45 500

Přijímač vyhovuje normě HI FIDIN 45 500 s výjimkou výkonové šíře pásma
Rozměry 430 x 280 x 110 mm
Váha 4,5 kg

1. NASTAVENÍ ZDROJE

1.1 Síťové napětí musí být 220 V ± 1%, síťový volič 220 V, primární pojistka 0,2 A.

1.2 Trimrem R 37 nastavit na bodu + napětí 20 V.

1.3 Trimrem R 39 nastavit na vývodu B napětí 14 V.

2. NASTAVENÍ KONCOVÝCH STUPŇŮ A NF ZESILOVAČŮ

2.1 Regulátor hlasitosti na minimum.

2.2 Trimry R 42 a R 92 na minimální odpor.
V bodě 8 nastavit pomocí trimrů R 41 a R 91 napětí 10,3 V u obou NF zesilovačů.

2.3 Vyjmout pojistky 0,6 A. Místo nich zapojit mA metr. Trimry R 42 a R 92 nastavit proudy zesilovačů na 10 mA. (Teplota okolí cca 20 °C). Obě zátěže zapnout, vsunout pojistky 0,6 A.

2.4 Připojit NF generátor, kmitočet 1 kHz, napětí 0,3 V (pouze do levého kanálu, tlačítko stereo mimo funkční polohu).
Připojit náhradní zátěž 2x4 Ω připojenou na osciloskop, měřič zkreslení, NF milivoltmetr, rozsah 10 V.

2.5 Regulátor hlasitosti naplno, korekce a balance se nastaví na střed. Pomocí potenciometrů R 43 a R 93 se nastaví zesílení obou kanálů tak, aby při 0,3 V vstupního napětí bylo na zátěžích 5 V. Na obrazovce osciloskopu musí být nezkreslený signál.

2.6 Měření výstupního vnitřního odporu provést odpojením zátěží. Výstupní napětí smí vystoupit na 5,6 V.

2.7 Měření zkreslení provést pomocí měřiče zkreslení. Hodnota nesmí překročit 1 % zkreslení (1 kHz).

2.8 Kontrola kmitočtové charakteristiky: Snížit vstupní napětí tak, aby na výstupu bylo napětí 2 V/1 KHz.
Korekce se nastaví tak, aby pro 1 kHz, 40 Hz a 10 kHz bylo stejné výstupní napětí. Přes celé kmitočtové pásmo 30 Hz — 20 kHz může být odchylka v mezích 3 dB. Oba kanály se měří separátně.

2.9 Kontrola korekcí a balance; Výstupní napětí na zátěži 4 Ω 0,5 V/1 kHz. Regulátor hlasitosti naplno.
Při 40 Hz musí být v krajních pozicích regulátoru hloubek docíleno napětí více než 2 V a méně než 0,1 V.
Při 15 kHz musí být v krajních pozicích regulátoru výšek docíleno napětí více než 1,25 V a méně než 0,1 V.
Při regulaci balance do krajních poloh musí se při 1 kHz výstupní napětí měnit v každém kanále minimálně v rozmezí -2 +6 dB.

2.10 Kontrola přeslechu: Vstupní napětí 1 kHz se nastaví tak, aby výstupní napětí bylo 1 V. Tlačítkem stereo vypnout jeden kanál, pravý kanál musí vykazovat výstupní napětí menší než 10 mV. Do vstupu pravého kanálu zapojit náhradní impedanci zdroje 10 kΩ/100 pF.

2.11 Kontrola odstupu rušivých napětí: Vypnout vstupy, hlasitost naplno, korekce a balance nastavit přibližně na střed, tlačítko magnetofonu stisknuto. Na výstup připojit náhradní zátěž 4 Ω a milivoltmetr přes filtr ČSN 35 6870. Hodnota musí být lepší než 70 dB vztaženo k 6 W.

3.NASTAVENÍ MF ZESILOVAČE 10,7 MHz

Trimrem R 31 nastavit mezi body 2 a 8 na desce MF zesilovače 1,0 V ss. bez signálu.

3.1 Generátor AM/FM 10,7 MHz, mod. ± 50 kHz/1 kHz připojit přes sondu na měrný bod MB 1 v tuneru. (Při dvou pásmech nejprve v CCIR, po naladění se v rozsahu OIRT ladí MF obvody pouze u tuneru).

3.2 Výchozí poloha potenciometrů R 32 a R 33 mechanický střed. Stejnosměrný Vmetr Rv = 100 kΩ připojit do bodu L proti zemi. Udržovat tam pomocí děliče generátoru napětí 0,5 V a ladit počínaje PD všemi MF obvody, až se dosáhne maxima citlivosti. Rovněž v bodě MB 2 se nastaví obvodem umlčovače maximální napětí.

3.3 NF milivoltmetr, ss osciloskop připojit do bodu MB 3. Napětí v bodě L budiž 0,5 V proti zemi. Pomocí jádra sekundárního obvodu PD nastavit maximální NF napětí.

3.4 Modulace AM 30 %. Pomocí R 32 nastavit minimální výstupní napětí. Někdy je třeba zopakovat 3.3 a 3.4 tak, aby bylo docíleno minimálního NF výstupního napětí při AM modulaci.

3.5 Vypnout modulaci, pomocí R 33 nastavit na MB 3 stejnosměrné nulové napětí.

3.6 Zvýšit vstupní signál až do zalimitovaného stavu, výstup podle bodu 3.5 musí zůstat nezměněn.

3.7 Modulace FM ± 50 kHz/1 kHz přes sondu na MB 1 tuneru, napětí vstupního signálu zvýšit, až se dosáhne zalimitování. Výstupní NF napětí musí být v rozmezí 0,1 V ± 20 %.

3.8 Odpojiti a připojiti vstupní napětí. Změna napětí mezi body 2 a 8 musí být 0,9 V.

4. NASTAVENÍ TUNERU

4.1 Trimrem R 31 se nastaví mezi body 2 a 8 napětí 1 V bez signálu.

4.2 Ladicí napětí musí být 14 V, viz 1.3 bod B.
Nastavení oscilátoru CCIR (OIRT):
Pořadí dodržet. Nastavit ukazatel na značku mechanické nuly.
Ukazatel na kmitočtu 102 MHz (72 MHz), doladit jádrem oscilátoru na správný kmitočet.
Ukazatel na kmitočtu 87,5 MHz (66 MHz), trimrem R 38 (R 56) nastavit na správný kmitočet.
Provést kontrolu několika bodů stupnice.
Nastavení souběhu CCIR (OIRT):
Na vstup připojit generátor AM/FM, modulace ± 50 kHz/1 kHz.
Na kmitočtech 90 MHz (67,5 MHz) nastavit maximální citlivost jádry cívek L1, L2.
Na kmitočtech 100 MHz (72 MHz) nastavit maximální citlivost pomoci trimrů C a C1.
Tento postup opakovat, až je dosaženo maximálního zesílení na obou kmitočtech.
Jako měřítko citlivosti může sloužit ukazatel vyladění, vstupní napětí je třeba snížit tak, aby ručka indikátoru byla přibližně v polovině rozsahu.

5. KONTROLA UMLČOVAČE A NASTAVENÍ INDIKÁTORU VYLADĚNÍ

5.1 Na vstup se přivede signál cca 10 µV. Potenciometrovým trimrem R 34 se nastaví ručička indikátoru přímo do červeného políčka. Je důležité, aby v bodě MB 3 bylo stejnosměrné nulové napětí (bez modulace), tj. že VF signál je z hlediska MF kmitočtu přesně naladěn a indikátor přitom ukazuje maximum. Případně se provede jemné doladění jádrem obvodu umlčovače.

5.2 Sníží se signál na hodnotu 1 µV. NF napětí na diodovém výstupu musí začít mizet. Jinak je třeba snížit zesílení trimrem R 31.

6. KONTROLA ADK

6.1 Při zapnutém ADK se kontroluje, zda pasivní rozsah dolaďování je minimálně ± 200 kHz, při vstupním napětí 10 µV.

7. KONTROLA CITLIVOSTI

Kmitočet 100 MHz (74 MHz), modulace FM ± 40 kHz/1 kHz.

Vstupní napětí přijímače 2 µV. Změří se NF výstupní napětí na diodovém výstupu. Po vypnutí modulace nesmí být zbytkové (šumové) napětí v témže bodě větší než je 1/30 původního napětí.

8. NASTAVENÍ DEKODÉRU

8.1 Na vstup přijímače připojit generátor stereofonního signálu SC - A. Vyladit podle indikátoru vyladění. Stisknout tlačítko stereo.

8.2 Nastavit obvody 19 KHz tak, aby v bodě S bylo maximální napětí. Kontrolovat osciloskopem, aby půlvlny signálu o zdvojeném kmitočtu byly symetrické, napětí je cca 5 V šš.

8.3 Žárovka indikátoru stereo musí naplno svítit, napětí v bodě C musí být menší než 5 V. Při přepnutí tlačítka do polohy mono musí žárovka zhasnout.

8.4 Osciloskop a VF voltmetr připojit do bodu D. Obvodem 38 KHz nastavit maximálně možné napětí, provést ještě korekci jádry obvodů 19 kHz. Výsledné napětí musí být v rozmezí 0,8 V - 1,5 V, průběh sinusový.

8.5 Osciloskop a NF milivoltmetr připojit přes zesilovač a filtr střídavě do levého a pravého kanálu stereofonního diodového výstupu. Na generátoru SC - A přepínat modulaci do pravého a levého kanálu. Pomocí trimrů R 36 a jádra obvodu 19 kHz II. docílit nejlepší možné potlačení signálu v nemodulovaném kanálu. Potlačení musí být lepší než 30 dB.

8.6 Pomocí trimrů R 35 nastavit symetrii potlačení obou kanálů v diodovém výstupu. Podle potřeby zopakovat 8. 5.

Výkresy

jsou příliš velké pro vložení do textu, můžete si je otevřít se ve zvláštních oknech nebo rovnou stáhnmout a uložit bez otevírání.
Schéma zapojení celého přijímače kromě vf dílu: radio-Tesla-T632A-schema1.gif
Schéma zapojení vf dílu: radio-Tesla-T632A-schema2.gif
Rozmístění součástek na deskách plošných spojů: radio-Tesla-T632A-PCB1.gif
Rozmístění součástek vf dílu a elektrolytů na destičkách plošných spojů: radio-Tesla-T632A-PCB2.gif
Náhon ukazatele ladění: radio-Tesla-T632A-tuning-gear.gif
Fotografie vnitřku přijímače s vyznačeným rozmístěním ladicích bodů: radio-Tesla-T632A-alignment-points1.jpgSoučástí servisního manuálu byl ještě seznam náhradních dílů, označených jen objednacími čísly, bez technických údajů. Tento seznam jsem nescannoval, protože při opravě není příliš užitečný. V html verzi byl také na začátku doplněn obsah.
Nascannoval a do html formátu upravil Ing. Petr Jeníček. Dokument byl naposledy změněn dne 27.3.2006.