Historický radioklub československý

Řád klubových aukcí a bazarů

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na Organizační záležitosti
Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád HRČS

Nechce se Vám jej číst na obrazovce? Stáhněte a vytiskněte si soubor organrad.pdf ve formátu Adobe PDF.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Představenstvo HRČS vydává tento Organizační a jednací řád HRČS (dále jen OŘ) jako dokument navazující na stanovy HRČS. OŘ upravuje vztahy mezi Představenstvem jako vrcholovým orgánem HRČS voleným členskou základnou (dále Představenstvem) a:

 • a) šéfredaktorem tiskového orgánu HRČS Radiojournal (dále RJ),
 • b) webmasterem klubových stránek prezentujících HRČS na webu,
 • c) správci sbírkových sekcí HRČS (dále správci sekcí)
 • d) správcem bezpečnostních a informačních technologií instalovaných v budově HRČS
 • e) pokladníkem HRČS
 • f) Kontrolní komisí HRČS (dále KK)
 • 1.2 Zodpovědní vedoucí každého z úseků činnosti HRČS uvedených v článku 1.1 a) až e) jsou jmenováni a odvoláváni výrokem úřadujícího Představenstva.

  1.3 Zodpovědní vedoucí úseků HRČS, jmenovaní v článku 1.1 a) až e), mohou navrhnout ke spolupráci na svém úseku podle svého uvážení další osoby, členy nebo nečleny HRČS. Osoby, které zodpovědný vedoucí vybere ke spolupráci na jemu svěřeném úseku, navrhne písemně Představenstvu s uvedením základních osobních údajů. Představenstvo navržené spolupracovníky vyhodnotí a poté jmenuje nebo jejich jmenování zamítne.

  1.4 Zamítnutí jmenování navržené osoby oznámí Představenstvo písemně navrhovateli. Zodpovědný vedoucí může navrhnout náhradníka.

  1.5 V rámci prezentace HRČS na veřejnosti budou v souvislosti s činností na konkrétním úseku veřejně uváděny jako spolupracující pouze osoby, které byly pro tuto činnost jmenovány Představenstvem a souhlasí-li tyto se zveřejněním.

  1.6 Zodpovědný vedoucí úseku může být zároveň pověřen výkonem další jmenované funkce.

  1.7 Představenstvo má právo odvolat z funkce zodpovědného vedoucího úseku nebo spolupracující osobu. Odvolaný může písemně požádat Představenstvo, aby mu sdělilo důvod případného odvolání. Představenstvo je povinno na žádost důvod odvolání písemně sdělit, a to do 15 dnů od doručení žádosti. Odvolaný se může se stížností na postup Představenstva a žádostí o jeho přezkoumání obrátit na Kontrolní komisi.

  2. Obsahové zaměření a charakter Radiojournalu a ostatních publikací

  2.1 Radiojournal (dále jen RJ) je tiskovým orgánem HRČS a nesmí sloužit jako prostor pro řešení případných sporů mezi členy na všech úrovních činnosti klubu. K tomuto může sloužit např. členské diskusní fórum na internetu.

  2.2 Texty týkající se klubových záležitostí, které hodlá v RJ uveřejnit, předá šéfredaktor RJ ke schválení členům Představenstva e-mailem, faxem nebo jinou operativní cestou, a to s takovým předstihem, aby nebyl ohrožen termín distribuce hotového čísla RJ.

  2.3 Pokud neobdrží šéfredaktor od člena Představenstva reakci na zaslané texty do 5 dnů, má se za to, že se tato oprávněná osoba nehodlá k dané problematice vyjadřovat a s uveřejněním textu souhlasí.

  2.4 Jakákoliv jiná publikační činnost jménem HRČS pro vnitřní potřebu HRČS anebo navenek mimo vydávání RJ musí být předem schválena Představenstvem. Iniciátor takového publikačního projektu předloží ke schválení publikaci v zamýšlené podobě.

  3. Prezentace HRČS webmasterem na internetu

  3.1 Internetová adresa stránek HRČS je www.radiojournal.cz. Doména je registrována jako majetek HRČS.

  3.2 Na klubových stránkách bude zveřejněno:

 • a) úplný název a adresa klubu, jeho zaměření a stručná historie
 • b) jména, e-maily všech osob aktuálně reprezentujících HRČS (členové Představenstva, KK, zodpovědní vedoucí jednotlivých úseků a jejich spolupracovníci)
 • c) e-mailová adresa HRČS pro kontakt s veřejností
 • d) upozornění na veřejně přístupné akce pořádané klubem nebo související s oborem historické radiotechniky
 • e) úplné znění Stanov HRČS, Organizačního řádu HRČS a Řádu klubových akcí
 • f) informace o podmínkách a způsobu získání členství
 • g) vybrané články z RJ
 • h) obsah klubové sbírky průběžně aktualizovaný webmasterem na podnět správců sekcí s výzvou k jejímu doplňování, včetně tipů na některé hledané předměty
 • i) odkazy na další zajímavé stránky z oboru radiotechniky
 • j) seznam dárců, kteří přispěli na konto klubové nemovitosti
 • k) seznam účastníků brigád na klubové budově a počet jimi odpracovaných hodin
 • l) ostatní sdělení týkající se činnosti klubu
 • 3.3 Na klubových stránkách nesměji být zveřejněny:

 • a) jakékoliv materiály poškozující dobré jméno klubu
 • b) informace osobního charakteru nesouvisející se zaměřením klubu
 • c) osobní údaje členů HRČS
 • d) informace o bezpečnostních technologiích instalovaných v klubové budově
 • e) informace, jejichž zveřejnění je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky
 • 3.4 Povinností webmastera je pružně aktualizovat informace na klubových stránkách dle potřeby a v souladu s pokyny Představenstva.

  4. Správa sbírky

  4.1 Správci sekcí jsou pověřeni péčí o část sbírky jim přidělené (sekci), o její doplňování, katalogizaci a bezpečné zajištění. Zodpovídají za uložení sbírkových předmětů tak, aby v rámci aktuálně dosažitelných možností byly uloženy v takovém depozitním režimu, aby nedocházelo k jejich poškozování nebo ztrátě.

  4.2 Správci sekcí řídí sbírkovou činnost směřující k rozšiřování a zvelebování sbírky. Jsou oprávněni provádět výměnu nebo prodej nadbytečných nebo nevhodných předmětů deponovaných ve sbírce. Finanční prostředky získané prodejem předmětů z depozitáře sbírky se stávají mimořádným příspěvkem nakupující osoby ve prospěch HRČS. Přitom nezáleží, zda přispěvatel je nebo není členem HRČS.

  4.3 Správce sekce je oprávněn provést nákup předmětu ve prospěch klubové sbírky. Nákup sbírkového předmětu v nákupní ceně nad schválený limit učiní správce sekce po souhlasu Představenstva a dohodě s ostatními správci sekcí. Provedení nákupu v ceně do výše limitu a současně úhrnem nepřesahujícím tuto částku za období jednoho roku správce sekce Představenstvu pouze neprodleně oznámí. Veškeré finanční transakce je správce sekce povinen neprodleně vyúčtovat pokladníkovi.

  4.4 Finanční limit pro nákup sbírkových předmětů určí každoročně Představenstvo ve spolupráci s pokladníkem s ohledem na reálné finanční možnosti klubu.

  4.5 Částku získanou prodejem přebytečných sbírkových předmětů může správce sekce použít pro další nákup, a to nad rámec schváleného limitu.

  4.6 Správce sekce je oprávněn vydávat sbírkové předměty třetím osobám za účelem jejich vystavení, restaurování, propagace klubu nebo pro potřeby studijní. Komerční využití sbírkových předmětů musí být v dostatečném předstihu konzultováno s Představenstvem. Správce vždy vyhotoví smlouvu (doklad) o vydání předmětu s uvedením technického stavu přístroje a termínu vrácení do depozitáře sbírky a proti podpisu předá předmět žadateli. S ohledem na daný zapůjčovaný předmět může správce sekce po žadateli vyžadovat peněžní zálohu. Záloha může částečně nebo úplně propadnout ve prospěch HRČS v případě prokazatelného poškození nebo ztráty předmětu. Konečné rozhodnutí v otázce náhrady má Představenstvo.

  4.7 Správce sekce je oprávněn ve výjimečných případech žadateli sbírkový předmět nevydat.

  4.8 Při navrácení předmětu zapůjčeného podle odstavce 4.6 zkontroluje správce sekce za přítomnosti žadatele stav předmětu. Po bezvýhradném převzetí předmětu do depozitáře vrátí žadateli zálohu proti dříve vystavenému dokladu.

  4.9 Správci sekcí zajišťují průběžnou katalogizaci sbírky. Společně vedou přírůstkovou a úbytkovou knihu. Za účelem evidence sbírkových předmětů vedou dále kartotéku v papírové i elektronické podobě. Součástí evidence je i fotodokumentace a informace o uložení či zapůjčení předmětu.

  5. Správa bezpečnostních a informačních technologií instalovaných v budově HRČS

  5.1 Představenstvo jmenuje správce bezpečnostních a informačních systémů v budově instalovaných (dále správce systému). Správce systému přiděluje osobám s právem vstupu do budovy oprávnění a kódy pro obsluhu bezpečnostních a informačních systémů.

  5.2 Správce systému udržuje instalované technologie ve funkčním stavu a stará se o jejich bezchybný chod. Navrhuje Představenstvu a správcům sekcí změny nebo doplnění systémů v souladu s tím, jak se vyvíjejí nároky na provoz budovy. Finanční náklady spojené s údržbou a úpravami bezpečnostních a informačních systémů schvaluje Představenstvo.

  6. Pokladník a financování HRČS

  6.1 Pokladník vede evidenci příjmů a vydání v pokladně HRČS. Přijetí hmotné zodpovědnosti za svěřené finanční prostředky HRČS potvrdí pokladník Představenstvu svým podpisem na písemné dohodě o hmotné odpovědnosti.

  6.2 Ke zpracování agendy účetnictví HRČS, přiznání daně z příjmu a ostatním administrativním činnostem ve prospěch HRČS, vyžadujícím speciální odborné znalosti, může pokladník najmout odbornou službu za úplatu. S Představenstvem předem projedná předpokládanou výši odměny za tuto službu.

  7. Kontrolní komise HRČS (KK)

  7.1 Náplní činnosti KK je provádění kontroly činností ostatních orgánů HRČS, tj. Představenstva a jím jmenovaných funkcí, dle odst. 1.1 písm. a) až e), ve smyslu Stanov a ostatních závazných ustanovení HRČS.

  7.2 KK reaguje svou činností na podněty členů klubu i na podněty osob mimo členskou základnu HRČS v případě, že se podnět bezprostředně týká aktivit HRČS nebo některého člena HRČS. Podnět podaný písemně KK archivuje. Anonymní podněty KK nepřijímá. Po dohodě s předkladatelem nemusí být zveřejněno jméno předkladatele.

  7.3 Výsledky své průběžné kontrolní činnosti oznamuje KK pravidelně prostřednictvím RJ, a to v rozsahu nezbytně nutném.

  7.4 Výsledky šetření podnětů oznamuje KK neprodleně iniciátorovi podnětu, a to písemně, a podle důležitosti také v nejbližším vydání RJ.

  7.5 Podněty, jejichž povahu podle zjištění KK řeší právní předpisy České republiky KK neřeší a iniciátorovi pouze doporučí předat řešení takového problému příslušnému státnímu orgánu.

  8. Jednací řád HRČS

  8.1 Představenstvo je povinno ze všech jednání uvnitř Představenstva nebo na členské schůzi klubu pořizovat zápis. Tyto zápisy Představenstvo archivuje.

  8.2 Kontrolní komise je povinna ze všech svých jednání pořizovat zápis. Tyto zápisy KK archivuje.

  8.3 Představenstvo i KK archivují rovněž veškerou došlou i odeslanou korespondenci.

  9. Závěrečná ustanovení

  9.1 Tento Organizační a jednací řád vstupuje v platnost dne 10.května 2008.