, HRČS - Historický radioklub československý

Historický radioklub československý

Řád klubových aukcí a bazarů

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na Organizační záležitosti
Řád klubových akcí

Řád klubových akcí

Nechce se Vám jej číst na obrazovce? Stáhněte a vytiskněte si soubor radakci.pdf ve formátu Adobe PDF.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento Řád stanovuje pro všechny členy HRČS závazná pravidla organizace a průběhu klubových zájmových akcí HRČS typu aukce nebo bazar sběratelských předmětů.

1.2 Pokud se v tomto Řádu uvádí jakékoliv poplatky ve prospěch HRČS, jde vždy o mimořádný členský příspěvek.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ PRO ÚČAST NA AKCÍCH HRČS

2.1 Klubové akce HRČS nejsou veřejné a jsou přístupny výhradně řádným členům HRČS a hostům pozvaným v souladu s tímto Řádem v doprovodu řádného člena HRČS.

2.2 Každý účastník klubové akce HRČS je povinen v průběhu programu akce (přednášky nebo jiné prezentace, aukčního prodeje apod.) řídit se pokyny organizátora, zachovávat klid a žádným způsobem nerušit průběh programu a po skončení akce po sobě vše řádně uklidit . Za chování hosta ručí řádný člen-hostitel se všemi důsledky vyplývajícími z členských práv a povinností.

2.3 Každý účastník akce je povinen v prostorách pronajatých HRČS ke konání akce zachovávat pořádek a čistotu a zabránit poškozování pronajatých prostor.

3. PODMÍNKY ÚČASTI NA KLUBOVÉ AKCE HRČS

3.1 Na klubové akce pořádané podle tohoto Řádu mají členové HRČS, jejich hosté a přímí rodinní příslušníci (manžel-manželka a děti) přístup zdarma.

3.2 Každý člen HRČS obdrží členský průkaz. Členský průkaz bude označen osobním číslem člena. Držitel členského průkazu HRČS je povinen průkaz opatřit neodnímatelně přilepenou vlastní fotografií rozměru obvyklého pro OP, ŘP, cestovní pas apod. Úhrady členského příspěvku na další kalendářní roky budou v průkazu vyznačeny vylepením členské známky. Průkaz bez osobní fotografie a potvrzení úhrady členského příspěvku je neplatný. Na výzvu organizátora akce HRČS je člen povinen prokázat své řádné členství v HRČS tímto průkazem.

3.3 Aktivní účastí pro účely tohoto Řádu se rozumí osobní účast na prodeji, nákupu nebo výměně sběratelských předmětů jsoucích v souladu se zájmovým zaměřením HRČS a prováděným v prostorách předem vymezených pro účely klubové akce HRČS.

4. PRODEJ FORMOU AUKCE

4.1 Přihlášky do prodeje sbírkových předmětů na aukci HRČS si členové mohou stáhnout na webových stránkách HRČS. Zájemce o zařazení do aukčního prodeje odevzdá před zahájením aukce čitelně vyplněnou přihlášku na místo určené organizátorem. 4.2 Vyplněnou přihlášku lze odevzdat do uzávěrky příjmu přihlášek v místě konání aukce. Elektronicky vyplněnou přihlášku lze s dvoudenním předstihem dodat e-mailem na adresu aukcniprihlaska@radiojournal.cz. K vyvolávání v aukci budou přihlášky zařazeny výhradně v pořadí, v jakém byly aukční komisi doručeny. Kopii přihlášky si prodávající ponechá pro vlastní kontrolu.

4.3 Předměty přihlášené do aukčního prodeje označené pořadovými čísly (viz dále bod 4.4) vystaví zájemce na vyhrazeném místě v prostorách předem vymezených pro vystavení předmětů přihlášených do aukčního prodeje. Přitom je povinen dbát pokynů organizátora pro umístění předmětů, především s ohledem na možná poškození nebo znečištění interiérů, nábytku apod. v prostorách konání aukce.

4.4 Označení předmětů přihlašovaných do aukčního prodeje sestává ze dvou skupin znaků: první se uvede osobní číslo člena (je jím označen jeho členský průkaz), následuje lomítko a dále se uvede dvoumístné pořadové číslo položky (příklad: 056/15). Toto označení bude napsáno na štítku přilepeném na vhodném viditelném místě přihlášeného předmětu.

4.5 Ve výjimečném případě může aukční komise na doporučení řádného člena-hostitele povolit účast v aukčním prodeji nečlenovi HRČS, který je hostem řádného člena.

4.6 V ostatním, včetně nakládání s přihláškou a manipulace s předměty do prodeje platí pro nečlena shodná pravidla jako pro člena HRČS, s výjimkou označení předmětů přihlášených k aukci, které nečlen označí dle pokynů aukční komise.

5. NÁKUP V AUKČNÍM PRODEJI

5.1 V aukčním prodeji mohou nakupovat pouze řádní členové HRČS. Každý zájemce o nákup v aukčním prodeji si před zahájením aukce vyzvedne kartu se svým členským číslem pro vstup do aukčního prodeje. Po ukončení aukce kartu odevzdá na místě, kde si ji vyzvedl.

5.2 Karta je zájemci předána proti předložení platného členského průkazu.

5.3 Za ztracenou nebo zničenou kartu může člen požádat o vystavení duplikátu za poplatek 50,- Kč.

5.4 Ve výjimečném případě povolí aukční komise účast k nákupu v aukci i nečlenovi HRČS. Podmínkou účasti nečlena HRČS je uhrazení nevratné aukční licence 100,- Kč, při čemž obdrží dražební kartu hosta. Při vyzvednutí dražební karty hosta bude zájemce zapsán do aukčního seznamu plným jménem s vyznačením úhrady nevratné aukční licence. Současně zájemce-nečlen složí vratnou kauci 50,- Kč, která mu bude vydána proti vrácení nepoškozené dražební karty.

6. LIMITUJÍCÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

6.1 Za položky přihlášené k aukčnímu prodeji je prodávající (člen i nečlen HRČS) povinen při konečném vyúčtování svého prodeje uhradit příslušné poplatky aukční komisi podle pořadí na přihlášce, a to: - pořadí 1 až 10 bez poplatku - za každou další položku 10,- Kč.

6.2 O dodatečnou změnu v počtu nebo skladbě položek na již předané přihlášce musí prodávající požádat aukční komisi nejpozději před zahájením aukčního prodeje. Pozdější žádosti nebudou přijaty.

6.3 Přihlášené položky zbývající po případném vyřazení některé položky nelze ve formuláři přihlášky dodatečně přesouvat, jejich zakotvení v cenové stupnici poplatků dle bodu 6.1 je definitivní.

6.4 Každý prodávající je povinen uhradit ve prospěch HRČS 5% z celkové částky získané aukčním prodejem jím přihlášených předmětů. Tento poplatek předá pokladníkovi organizátora nebo organizátorem určenému zástupci buď o přestávce aukce nebo nejpozději bezprostředně po ukončení aukce. K vlastní kontrole výše poplatku 5% z výtěžku prodeje může použít prodávající druhý formulář přihlášky do aukce.

6.5 Formulář Přihlášky do aukce převzatý aukční komisí bude označen pořadovým číslem odpovídajícím skutečnému pořadí, ve kterém byl formulář aukční komisi doručen. Pořadí přihlášek je neměnné, změny jsou možné pouze ze závažných důvodů se souhlasem aukční komise.

6.6 Položka přihlášená do aukčního seznamu, jejíž vynětí nebylo před zahájením aukce oznámeno aukční komisi, bude zpoplatněna částkou 50 Kč.

6.7 Do aukčního prodeje nebudou přijaty předměty v rozporu se zájmovým zaměřením HRČS. Konečné rozhodovací právo náleží aukční komisi organizátora.

7. PRODEJ A NÁKUP FORMOU BAZARU

7.1 Bazar HRČS je klubovou akcí HRČS se zaměřením na prodej, nákup nebo výměnu předmětů zájmového okruhu členů HRČS. Koná se v předem oznámených prostorách s vyloučením přístupu veřejnosti.

7.2 Zájemce o získání prodejního místa pro prodej sbírkových předmětů v bazaru na aukci HRČS zaujme prodejní místo ve vyhrazeném prostoru podle pokynů organizátora akce.

8. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

8.1 Oficiálním organizátorem klubových akcí HRČS je úřadující představenstvo HRČS.

8.2 Každý účastník klubové akce HRČS, řádný člen HRČS i host se svým vstupem do prostor konání klubové akce HRČS zavazuje dodržovat ustanovení tohoto Řádu.

8.3 Organizátor klubové akce HRČS je povinen s dostatečným předstihem zajistit členům HRČS co nejúplnější informaci o místě a termínu konání klubové akce HRČS, náplni programu, časech zahájení a ukončení programu, dopravních a parkovacích možnostech ve vztahu k místu konání a případně další informace jakkoliv užitečné pro účastníky (možnosti noclehu, stravování apod.).

8.4 Organizátor klubové akce je povinen současně s informací o konání termínu akce dle bodu 8.3 oznámit případné změny ve výši některých povinných poplatků, splatných zejména podle bodů v kapitolách 5. a 6. tohoto Řádu.

8.5 Organizátor klubové akce HRČS si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na klubové akci osoby, které jakkoliv porušují ustanovení tohoto Řádu anebo svým chováním narušují průběh programu klubové akce.

8.6 Organizátor klubové akce si vyhrazuje právo průběh akce na nezbytnou dobu dočasně zastavit za účelem odstranění případných rušivých vlivů nebo v závažném případě akci předčasně ukončit.

8.7 Tento Řád nabývá platnost dne 1. dubna 2002.

8.8 Tento Řád byl aktualizován dne 2. března 2013.