Historický radioklub československý

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na Budovu HRČS
Provozní řád budovy

Provozní řád budovy HRČS

1. Klubová nemovitost

1.1 Klubová nemovitost (dále jen „budova“) je zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního Úřadu v Jihlavě na LV č. 2054 na pozemku č. 4596, katastrální území Třešť. Je v ní uložena sbírka a budován depozitář historie radiotechniky. Adresa budovy je Nádražní 1394/53, 589 01 Třešť.

1.2 Každá osoba zdržující se nebo pracující v budově a její bezprostřední blízkosti je povinna chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení vlastní bezpečnosti a zdraví, bezpečnosti a zdraví ostatních osob a ke škodám na majetku.

1.3 S ohledem na stavební konstrukci budovy a povahu předmětů v ní uložených platí v celé budově včetně venkovní rampy přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zákaz kouření platí také v ubytovně. Kouření je povoleno pouze na místech vně hlavní budovy a v ubytovně tam, kde je toto povolení vyznačeno.

1.4 V nezbytných případech, kdy je vyžadováno použití otevřeného ohně (např. sváření plamenem) nebo při činnostech zvyšujících riziko vzniku požáru (broušení kovů apod.), jsou povinny osoby, které tyto činnosti vykonávají, dbát v maximální možné míře na dodržování protipožárních a bezpečnostních pravidel. Totéž platí pro rozdělávání ohňů v okolí budovy.

1.5 Představenstvo rozhoduje o osobách s právem samostatného přístupu do budovy a tyto osoby eviduje.

1.6 S ohledem na odst. 1.2 je umístěno v prostoru vstupu do budovy upozornění pro všechny osoby vstupující do vnitřních prostor budovy:

„BUDOVA NENÍ VEŘEJNÝM OBJEKTEM.

VSTUP DO BUDOVY JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

V BUDOVĚ PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM

PO VSTUPU DO BUDOVY JE KAŽDÝ POVINEN DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A PŘI POHYBU V BUDOVĚ DBÁT NA VLASTNÍ BEZPEČNOST“.

1.7 Tento Provozní řád vstupuje v platnost dne 10.května 2008.