Historický radioklub československý

Stanovy HRČS

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na Organizační záležitosti
Stanovy HRČS

Stanovy HRČS

Nechce se Vám je číst na obrazovce? Stáhněte a vytiskněte si soubor stanovy.pdf ve formátu Adobe PDF.

  §1 Úvodní ustanovení

  Historický radioklub československý, z.s. (zkráceně HRČS)

  Stanovy HRČS

  §1 Úvodní ustanovení, název , hlavní účel a sídlo

 • (1) Historický radioklub československý, z.s. (dále také jen spolek nebo Historický radioklub československý, zkráceně HRČS), je dobrovolný zájmový nepolitický spolek, sdružující sběratele a příznivce historie sdělovací techniky, který vyvíjí společnou činnost směřující k uspokojení zájmů svých členů a na podporu a propagaci tohoto sběratelského oboru. Spolek může užívat při své činnosti zkratku názvu „ HRČS “.
 • (2) Sídlo HRČS je Třešť, poštovní doručovací adresa: Nádražní 1394 / 53, 589 01 Třešť.

  §2 Činnost HRČS

 • (1) HRČS působí na celém území České republiky.
 • (2) HRČS navazuje a rozvíjí rovnoprávné vztahy s jednotlivci nebo organizacemi obdobného zaměření u nás i v zahraničí. Podílí se na veřejných projektech s tématem historické radiotechniky a pořádá dle možností samostatně další akce na podporu a prezentaci tohoto sběratelského oboru.
 • (3) HRČS vydává ve smyslu §7 těchto stanov, jako vlastní tiskový orgán k propagaci svých cílů a informování členů, klubový časopis Radiojournal (dále RJ).
 • (4) Kromě toho prezentuje HRČS své cíle, svoji klubovou činnost a tento sběratelský obor způsobem, umožňujícím dálkový přístup i jinými způsoby, s výjimkou informací určených výhradně členům HRČS.
 • (5) HRČS pořádá pro své členy pravidelná setkání. Termíny a místa konání setkání členů určuje a členům oznamuje představenstvo HRČS.
 • (6) O všech akcích a vnitřních událostech HRČS jsou členové informováni prostřednictvím Radiojournalu (klubový časopis) a na klubových akcích, v případě naléhavé potřeby korespondenčně.
 • (7) HRČS pečuje o zachování a rozvoj klubové sbírky a spravuje objekty, v nichž je uložena.
 • §3 Vznik a zánik členství v HRČS

 • (1) Členem HRČS se může stát bez rozdílu státní příslušnosti a národnosti každý, kdo se zaváže dodržovat stanovy HRČS. O přijetí člena rozhoduje představenstvo ve lhůtě zpravidla jednoho měsíce od podání žádosti. O členství uchazeče mladšího 15 let rozhodne představenstvo na základě žádosti zákonného zástupce.
 • (2) Členem HRČS se může stát i právnická osoba, jejíž předmět činnosti není v rozporu s těmito stanovami. Právnická osoba, která je členem HRČS, nemá právo volit ani právo být volena na řídící nebo výkonné funkce HRČS. Právnická osoba – člen rovněž není oprávněna rozhodování nebo volby iniciovat.
 • (3) Členství v HRČS vzniká na kalendářní rok zaplacením členského příspěvku. Členu, který neuhradí včas a ve stanovené výši roční členský příspěvek, nebudou v příslušném roce poskytovány členské služby (§ 4 odstavec 3) až do doby uhrazení příspěvku. Ustanovení odstavce 6 písm. f) a odstavce 9) tohoto paragrafu tím není dotčeno.
 • (4) Výši členského příspěvku stanoví představenstvo. Změnit jeho výši a způsob úhrady lze pouze do 31. prosince předchozího roku. Na základě žádosti zájemce o výjimku (např. dočasně nepříznivá finanční situace člena nebo uchazeče o členství) může představenstvo povolit úhradu členského příspěvku pololetně, nebo zcela odpustit. Žadatel o udělení výjimky je v tomto případě představenstvem informován o termínu, způsobu úhrady a výši dílčích plateb, nebo o odpuštění příspěvku. Členství pak vzniká pouze na dobu příslušného období.
 • (5) Při určení výše členských příspěvků představenstvo vychází z finančních potřeb nutných k zajištění chodu HRČS, především k vydávání Radiojournalu, zajištění členských služeb a provozu klubové sbírky a klubovních nemovitostí.
 • (6) Členství v HRČS zaniká:
  • a) vystoupením
  • b) vyloučením
  • c) úmrtím člena HRČS
  • d) zánikem právnické osoby, která je členem HRČS
  • e) zánikem HRČS
  • f) nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě podle odstavce 9.
 • (7) Vystoupením dle §3, odst. 6 písmeno a) zaniká členství dnem, kdy představenstvu HRČS bylo doručeno písemné oznámení člena o ukončení členství v HRČS.
 • (8) Vyloučením dle §3, odstavec 6 písmeno b) zaniká členství, jedná-li člen způsobem, který je v rozporu se stanovami HRČS. O vyloučení člena rozhoduje kontrolní komise HRČS (dále jen KK) jednomyslným rozhodnutím. Vyloučení musí být řádně zdůvodněno a projednáno s členem, kterého se vyloučení týká. Proti rozhodnutí KK se může vyloučený člen odvolat do 15ti dnů od doručení rozhodnutí k představenstvu, které jeho případ a důvody odvolání posoudí a rozhodnutí kontrolní kolise zruší nebo potvrdí. Vyloučený člen se může, v souladu se zákonem, obrátit do 30ti dnů od doručení konečného rozhodnutí o vyloučení na soud a může žádat, aby soud rozhodl o neplatnosti vyloučení.
 • (9) Pokud člen nezaplatí včas a řádně členský příspěvek, zašle mu pověřený funkcionář klubu výzvu k zaplacení členského příspěvku a stanoví lhůtu k jeho zaplacení. Nezaplatí-li člen, který je v prodlení ani v této lhůtě, členství zaniká (§3 odstavec 6 písmeno f).
 • (10) Zaplacený členský příspěvek se v případě zániku členství nevrací.
 • §4 Práva a povinnosti členů

 • (1) Práva členů :
  • a) zúčastňovat se činností pořádaných HRČS a užívat dostupných členských služeb HRČS,
  • b) volit a po dosažení plnoletosti být volen do orgánů HRČS
  • c) obracet se s podněty a návrhy na orgány HRČS
  • d) za podmínek vymezených těmito stanovami a pokyny příslušných odpovědných funkcionářů HRČS využívat pro vlastní individuální vzdělávání a sbírkovou činnost možnost přístupu k předmětům klubové sbírky, včetně zapůjčení za podmínek stanovených Organizačním řádem,
  • e) na účast příslušníků své rodiny na všech klubových akcích.
 • (2) Povinnosti členů
  • a) dodržovat stanovy HRČS,
  • b) respektovat rozhodnutí a pokyny orgánů HRČS,
  • c) chránit a zachovávat dobré jméno HRČS a dbát o jeho dobrou pověst, zejména pak při vystupování jeho jménem a jako jeho člen na veřejnosti.
 • (3) Členskými službami se rozumí zejména vydávání RJ, pořádání klubových setkání s programy zaměřenými na výměnu, nákup a prodej sbírkových předmětů, zprostředkovávání informací o problematice sbírkového oboru historie sdělovací techniky a přístup k předmětům klubové sbírky za účelem individuálního vzdělávání a zdokonalování vlastní sběratelské činnosti.
 • §5 Orgány HRČS jsou:

 • a) členská schůze;
 • b) představenstvo v počtu pěti členů,
 • c) předseda představenstva
 • d) kontrolní komise (KK) v počtu tří členů s činností a pravomocemi stanovenými Organizačním řádem HRČS;
 • e) odpovědní vedoucí výkonných skupin s činnostmi a pravomocemi stanovenými Organizačním řádem HRČS.
 • §6 Organizační struktura HRČS

  Nejvyšší orgán:

 • (1) Nejvyšším orgánem HRČS je řádná nebo mimořádná členská schůze. Řádná členská schůze musí být svolána nejméně jednou za běžný kalendářní rok, zpravidla v rámci setkání klubu.
 • (2) Termín členské schůze určí a v RJ oznámí představenstvo.
 • (3) Členská schůze:
  • a) přijímá stanovy, Organizační řád, Jednací řád a další závazné dokumenty HRČS;
  • b) volí funkcionáře představenstva a funkcionáře kontrolní komise;
  • c) řeší zásadní otázky činnosti HRČS;
  • d) s konečnou platností rozhoduje o podnětech podaných členy HRČS v členských a hospodářských záležitostech HRČS;
  • e) má právo zrušit nebo změnit rozhodnutí nebo úkon představenstva HRČS nebo výkonné skupiny HRČS, které bylo učiněno v období od poslední členské schůze. Takovým zrušením či změnou však HRČS není zbaven případných závazků vzniklých v důsledku rozhodnutí nebo úkonu přijatého před touto členskou schůzí;
  • f) má právo odvolat z funkce kteréhokoliv voleného funkcionáře HRČS (v představenstvu nebo v KK) před uplynutím funkčního období.
 • (4) Rozhodnutí členské schůze se stává platným, hlasuje-li o návrhu nadpoloviční většina přítomných členů. V důležitém případě může být hlasování o návrhu provedeno náhradním korespondenčním způsobem. Způsob a lhůty pro korespondenční hlasování oznámí všem členům představenstvo. Takové hlasování se považuje za mimořádnou členskou schůzi a rozhodnutí z takového hlasování se stává platným, hlasuje-li o návrhu nadpoloviční většina platných korespondenčních hlasů a hlasování se korespondenčně zúčastní nejméně 30% z celkového počtu členů registrovaných k datu vyhlášení korespondenčního hlasování.
 • Statutární orgán:

 • (5) Představenstvo HRČS je kolektivním statutárním orgánem, jenž řídi činnost klubu a jedná jeho jménem. Představenstvo má pět členů. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech klubu, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo jiným dokumentem klubu vyhrazeny členské schůzi nebo kontrolní komisi. Za představenstvo jedná navenek předseda samostatně, nebo společně dva členové představenstva, nebo představenstvem pověřená osoba. Představenstvo volí členové HRČS na období čtyř kalendářních let.
 • (6) Činnost představenstva řídí a koordinuje předseda představenstva. Předsedu představenstva, jako jednoho ze svých členů zvolených členskou schůzí, volí a odvolává představenstvo.
 • (7) Představenstvo je usnášeníschopné při počtu všech pěti členů. Rozhodnutí je přijato nadpolovičním počtem hlasů usnášeníschopného představenstva. Rozhoduje se hlasováním tak, že každý hlas, včetně předsedy, má stejnou hodnotu.
 • (8) Kontrolní komise je tříčlenná a její členové jsou voleni členy HRČS na období čtyř let. Její členové nesmějí po tuto dobu vykonávat jinou volenou funkci v HRČS.
 • (9) Všechny řídicí i výkonné funkce v HRČS, tedy funkce v představenstvu, funkce pokladníka, redaktorů, správce klubové sbírky atd. jsou čestné, tedy vykonávány bezplatně. Případné náklady spojené s výkonem těchto funkcí mohou být na základě rozhodnutí představenstva hrazeny z prostředků klubu.
 • (10) Vztahy ve struktuře HRČS a náplně jednotlivých funkcí, zejména práva a povinnosti funkcionářů HRČS dále upravuje Organizační a Jednací řád, navazující na tyto stanovy.
 • (11) Z jednání členské schůze, včetně její mimořádné nebo korespondenční formy, z jednání představenstva a z jednání KK se pořizuje písemný záznam. Podrobnosti upravuje Organizační a Jednací řád, navazující na tyto stanovy.
 • §7 Tiskový orgán HRČS

 • (1) Tiskovým orgánem HRČS ve smyslu §2, odst. 3 je členský časopis Radiojournal. Je vydáván v rozsahu nejméně třech čísel ročně, každé o rozsahu nejméně 24 stran včetně obálky.
 • (2) Autorská práva původních publikací (tj. nepřevzatých z jiných pramenů) nabídnutých autorem redakci RJ zůstávají majetkem autora. Jejich zveřejnění v tiskovinách vydávaných klubem nebo na internetových stránkách HRČS bude realizováno pouze na základě bezúplatné licence.
 • (3) Radiojournal je klubová tiskovina určená výhradně členům HRČS. Radiojournal ani žádná jeho část včetně kopií se nesmí stát pro kohokoli předmětem podnikání, s výjimkou HRČS samotného. Šíření RJ nebo jeho kopií mimo klub je nežádoucí.
 • §8 Hospodaření HRČS

 • (1) HRČS vytváří prostředky, jež jsou nezbytné k zajištění chodu klubu, především k vydávání Radiojournalu, k pokrytí nákladů na členské služby a k zajištění udržení, provozu a rozvoji klubové sbírky a klubovních nemovitostí.
 • (2) Příjmy HRČS tvoří členské příspěvky, dotace, dary, sponzorské dary, dědictví a odkazy a ostatní finanční a věcné příspěvky.
 • (3) Příjmy HRČS tvoří rovněž výnosy z vedlejších hospodářských činností, jako je prodej vstupenek do klubovních expozic a prodej propagačních materiálů, dále výnosy z kulturních a jiných akcí, na nichž se HRČS spolupodílí a nebo je pořádá, dále výnosy z prodeje a pronájmu klubovního movitého i nemovitého majetku. Tyto hospodářské činnosti nejsou hlavními činnostmi spolku.
 • (4) Za účelem provádění své činnosti, zejména ve smyslu odst. (7) §2 může HRČS nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek. Veškerý svůj majetek spravuje HRČS s péčí řádného hospodáře.
 • (5) Finanční prostředky HRČS spravuje pokladník jmenovaný představenstvem. O hospodaření za uplynulý kalendářní rok informuje pokladník představenstvo bezprostředně po provedení účetní roční uzávěrky a vypracování daňového přiznání, členy prostřednictvím Radiojournalu do 31. března následujícího roku.
 • (6) Představenstvo nebo na pokyn představenstva pokladník klubu předloží na základě žádosti nejméně tří členů ke kontrole veškeré doklady týkající se hospodaření HRČS, a to i zpětně. Termín a způsob kontroly hospodaření dohodne představenstvo s případným žadatelem tak, aby nevzniklo zbytečné prodlení. V případě nejasností mají žadatelé o kontrolu hospodaření právo obrátit se na KK.
 • (7) Pokladník sestavuje ve spolupráci s vedoucími a výkonnými funkcionáři HRČS rozpočet na následující kalendářní rok. Rozpočet zohledňuje rovnoměrné a účelné financování všech členských služeb a vytváření rezerv pro zajištění bezproblémového fungování klubu v budoucnu.
 • §9 Zánik HRČS

 • (1) HRČS zaniká, usnese-li se na tom na návrh představenstva nadpoloviční většina členů klubu.
 • (2) V případě zániku HRČS rozhodne o majetkovém vypořádání HRČS členská schůze svolaná představenstvem za tímto účelem. Pozvání na tuto členskou schůzi musí být rozesláno všem členům a to prokazatelným způsobem. V tomto případě rozhodne o způsobu majetkového vypořádání hlasováním prostá většina členů osobně přítomných na členské schůzi.
 • (3) V případě zániku HRČS jinak, než usnesením členské schůze, zejména na základě zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy je představenstvo povinno provést a prokázat provedení veškerých zákonných kroků směřujících proti zániku HRČS. Pokud nebude možno zániku HRČS zabránit, je současně s pozváním na tuto schůzi představenstvo povinno v plném rozsahu písemně informovat řádné členy o všech příčinách a okolnostech zániku HRČS, zejména o případné odpovědnosti za zánik HRČS.
 • (4) Zanikne-li HRČS dle §9 odstavce (1), členská schůze rozhodne způsobem dle §9 odstavce 2) o majetkovém vypořádání, které vykoná představenstvo a výkonné orgány HRČS jako likvidační orgány až do vyrovnání veškerých majetkových práv a povinnosti a úkonů s nimi spojených.
 • (5) Nezávisle na příčinách zániku klubu bude po vypořádání veškerých jeho závazků rozdělen zbylý majetek mezi členy, a to podle poměru velikosti jejich mimořádných členských příspěvků. Majetkem HRČS se rozumí veškeré movité i nemovité předměty ve vlastnictví HRČS, s přihlédnutím ke znění §9, odstavce 7).
 • (6) Výjimku v majetkovém vypořádání tvoří klubová sbírka. O způsobu jejího převodu na jinou právnickou, nebo fyzickou osobu (např. formou darování) rozhodne členská schůze tak, aby zachování celistvosti klubové sbírky bylo prioritou.
 • Účinnost od : 3. 10. 2015