Historický radioklub československý

Členství a příspěvky v HRČS

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na Organizační záležitosti
Členství a příspěvky

Pro zájemce o členství

Pokud sbíráte stará rádia, televizory, magnetofony a další věci, v jejichž útrobách se kdysi proháněl nebo stále prohání elektrický proud, a máte zájem o členství v HRČS, vyplňte přihlašovací formulář, pomocí kterého se spojíte se sekretářem klubu Václavem Červinkou, který Vám přidělí členské číslo a požádá Vás o Souhlas se zpracováním osobních údajů. Až poté lze platbu uskutečnit. Výše členských příspěvků je uvedena níže v informaci pro členy HRČS. Nový člen navýší platbu prvního členského příspěvku o 50,- Kč (2 euro) jako poplatek za vystavení členského průkazu. Organizace platí členský příspěvek ve stejné výši jako dospělý člen. Výše členského příspěvku a zasílání časopisu mimo EU se stanoví s přihlédnutím na výši poštovného.

Předtím, než se rozhodnete stát se členem klubu, přečtěte si Stanovy Historického radioklubu československého.

Jako členové budete pravidelně dostávat časopis Radiojournal, budete zváni na členská setkání a dostávat nabídky na další klubovní tiskoviny. Pokud se přihlásíte v průběhu roku, s novým číslem časopisu dostanete zároveň i již vyšlá čísla Radiojournalu za zaplacený členský rok.

Členem klubu se můžete stát rovněž na jakémkoliv klubovním setkání, kde můžete zaplatit v hotovosti a ihned Vám bude vystaven členský průkaz s přiděleným členským číslem a současně dostanete dosud vyšlá čísla časopisu Radiojournal v aktuálním členském roce. Rovněž budete požádáni o Souhlas se zpracováním osobních údajů.


Pro členy HRČS a zájemce s přiděleným členským číslem

Nejpozději s platbou příspěvku, v ideálním případě pak ihned během roku, je nutno myslet na to, zda má každý člen u HRČS zadané a odsouhlasené aktuální osobní kontaktní údaje. HRČS musí mít k dispozici aktuální spojení na Vás, aby byl schopen zasílat tiskoviny na správnou adresu a také operativně informovat členskou základnu o nečekaných změnách v klubovém dění, které nesnesou odkladu. Proto při každé změně některého z údajů proveďte, prosím, kompletní aktualizaci s novým odsouhlasením.

Příspěvky na nový kalendářní rok je nutno uhradit nejlépe do konce ledna na účet HRČS u Fio banky s číslem 2800387740 / 2010. Pokud příspěvek uhradíte později, nelze zaručit, že včas dostanete první, v aktuálním roce vyšlé, číslo časopisu Radiojournal. Placení členských příspěvků se provádí následovně:

Člen s přiděleným členským číslem zaplatí buď převodním příkazem, nebo poštovní poukázkou vzoru A u České pošty. Číslo účtu 2800387740 / 2010, adresa příjemce (zadejte pouze u papírové poštovní poukázky): HRČS, Nádražní 1394/53, 589 01 Třešť, variabilní symbol 111000???, kde ??? je členské číslo plátce v třímístném kódu (např. 099).

  • dospělí, organizace: 700,- Kč
  • studenti a mladší 18 let žijící v ČR: 500,- Kč (můžete být požádáni o aktuální doložení studia)
  • EU: 30,- Euro (včetně mladistvých a studujících)
  • BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU V EUR ZE SLOVENSKA A ZEMÍ EUROZÓNY

Platebním příkazem zadáte částku 30 EUR, zadáte naše číslo účtu ve formátu IBAN: CZ8220100000002800387740. Platbu zadejte jako SEPA platbu či běžnou europlatbu, nikoli jako platbu do zahraničí. SWIFT/BIC kód neuvádíte. V případě nedodržení postupu dojde k naúčtování zbytečných bankovních poplatků za příchozí platbu ze zahraničí a Vaše platba, snížená o stržené bankovní poplatky, pak nemusí být uznána jako celý členský příspěvek!

Platby z jiných zemí než ze Slovenska a EU konzultujte, prosím, předem s pokladníkem nebo se sekretářem.


Nabídka pro členy:

Máte možnost si objednat reedici časopisu Radiojournal v elektronické podobě na třech CD, první obsahuje čísla 1-25, druhé 26-50, třetí čísla 51-75. Možno zaslat formou odkazů i bez fyzických nosičů, cena je stejná, bez poštovného. Pro objednání vytiskněte a vyplňte formulář a pošlete jej klasickou poštou na adresu sekretáře HRČS: Václav Červinka, Renčova 32, 621 00 Brno, nebo e-mailem . Cena jednoho CD je 600,- Kč + poštovné, pro studenty je sleva 200,- Kč. Reedice, stejně jako časopis samotný, jsou určeny výhradně pro členy HRČS.


Příspěvky na klubovní depozitář

Zasílání příspěvků na třešťské Muzeum Tesla lze provádět obdobně jako u členských příspěvků, ale POZOR! Mění se prvá tři čísla variabilního symbolu na 222, tedy např. příspěvek člena s číslem 355 bude mít variabilní symbol 222000355. Příspěvek organizace nebo nečlena bude mít variabilní symbol 222000000. V tom případě, prosíme, avizujte současně s platbou sekretáře klubu nebo pokladníka o platbě, protože zpráva pro příjemce není vždy správně rozpoznána a nemuseli bychom zjistit, od koho příspěvek pochází.